Zadejte klíčové slovo

NAKAP LK II (Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje)

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání Libereckého kraje II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282
Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 39 středních škol, IQLANDIA, o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické univerzity v Liberci, Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o.
Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ. Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora bude doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Vznikne unikátní Expozice Matematikum v IQLANDII.
Dalším cílem projektu je motivace žáků ke vzdělávání v polytechnických oborech, od MŠ, přes ZŠ až SŠ a navázání kvalitnější spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a středními školami v regionu.
Specifickým cílem je nastavení mechanismu systémové podpory v oblasti zkvalitnění péče o nadané žáky.
Projekt je zaměřen na řešení problémů v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání, jež jsou identifikovány ve Školské inkluzivní koncepci kraje, stejně jako na snížení předčasných odchodů ze vzdělávání, a to formou vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a také zvýšením a zefektivněním péče o nově příchozí žáky na SŠ.
Projekt je financován z EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou zajišťuje projektové dny pro žáky základních škol a kroužek 3D tisku pro žáky střední školy.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282
Název projektu:
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání Libereckého kraje II
Název projektu anglicky:
Carrying out the Regional Action Plan for Education Development in Liberec Region II
Datum zahájení projektu: 1. ledna 2021
Datum ukončení projektu: 31. srpna 2023
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt NAKAP LK II je spolufinancován Evropskou unií.

MSMT_logotyp_text_cz
liberecky-kraj-logo