Zadejte klíčové slovo

Přijímací řízení SUPŠ

Vážení uchazeči o studium,

výsledky přijímacího řízení naleznete na této stránce v dokumentech ke stažení. Připomínáme:

 • zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odevzdání zápisového lístku nebo pro odvolání;
 • přijatým uchazečům se písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu nezasílá;
 • uchazeč svůj úmysl stát se žákem střední školy potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí;
 • uchazeči, kteří nebyli ke studiu přijati, je zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí;
 • odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Gratulujeme přijatým uchazečům a těšíme se na setkání 1. září 2022.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Přijímací řízení SUPŠ

 

Vážení rodiče,

 

Váš/Vaše syn/dcera  vykonal/a talentovou zkoušku na Střední uměleckoprůmyslovou školu
a Vyšší odbornou školu, Jablonec nad Nisou, Horní nám. 1, příspěvková organizace.

V talentové zkoušce uspěl/a. O výsledku talentové zkoušky jste informování ve Sdělení o výsledku talentové zkoušky.

Konečné rozhodnutí o výsledcích přijímaček, tj. o přijetí a nepřijetí uchazečů, vydá ředitel školy v období od 5. února 2022.

 Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na školním webu a přímo ve škole dne 5. února 2022.

 Ode dne zveřejnění je nutné  do 10 pracovních dnů potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Povinnost zápisu platí pro denní formu.

Pokud uchazeč neodevzdá zápisový lístek,  vzdává se své možnosti stát se žákem školy.

Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy je uchazeč přijat do oboru, na který se nevztahuje § 62 (§ 60g odst. 7 školského zákona) a rovněž v případě, kdy byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

Tiskopis zápisového lístku dostane uchazeč ve své základní škole v době podání přihlášky.

Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec), získá lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí.

Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození je nutné požádat o vydání duplikátu instituci, od které žadatel obdržel originál.

 

V Jablonci nad Nisou 11. ledna 20202

 

Mgr. Bc. Martina Picko Baumannová

ředitelka školy

Kritéria přijímacích zkoušek jsou zveřejněny do 31. října. O požadavcích na uchazeče, skladbě přijímacích zkoušek a hodnocení výsledků rozhoduje ředitel střední školy. Nejpozději do konce října jsou přesné informace uveřejněny na webových stránkách školy.

Přihlášku ke studiu je třeba podat do 30. listopadu.

 • Termín pro podání platí pro všechny obory s talentovou zkouškou ve všech školách, tzn. veřejných i soukromých.
 • Prokazatelným způsobem, např. doporučeným dopisem, doruč svou přihlášku v písemné podobě spolu s požadovanými doklady řediteli střední školy nejpozději do konce listopadu.
 • Můžeš si podat dvě přihlášky, tzn. do dvou škol nebo dvou oborů.
 • Tiskopis dostaneš ve škole nebo si ho stáhni na https://supsavos.cz/o-skole/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni-sups/ či www.msmt.cz.
 • Pokud se hlásíš do maturitního oboru, při vyplňování přihlášky se drž pravidel

První kolo přijímacího řízení

Ředitel školy určí v rámci stanoveného období pro zkoušky do oborů s talentovou zkouškou dva volitelné dny/termíny pro vykonání talentové zkoušky. Jeden z nich si vybereš a napíšeš do přihlášky.

Období pro vykonání talentových zkoušek platí pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele:
2.–15. ledna obory s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82.

Přijetí a zápis ke studiu oborů s talentovou zkouškou

Pokud u talentové zkoušky uspěješ, pokračuješ dále v přijímacím řízení. Konečné rozhodnutí o výsledcích přijímaček, tj. o přijetí a nepřijetí uchazečů, vydá ředitel školy v období od 5. do 15. února.

 • Seznam přijatých uchazečů se zveřejňuje na školním webu a přímo ve škole. Budeš-li přijat/a, nečekej žádný dopis ze školy.
 • Ode dne zveřejnění musíš nejpozději do 10 pracovních dnů potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Povinnost zápisu platí pro denní formu.
 • Pokud se nezapíšeš, vzdáváš se své možnosti stát se žákem dané školy.
 • Jestliže uspěješ v dvou školách, máš právo si vybrat jednu z nich a do té lístek podáš.
 • Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.
 • Tiskopis zápisového lístku dostaneš ve své základní škole v době podání přihlášky.
 • Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec), získá lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí.
 • Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození je nutné požádat o vydání duplikátu instituci, od které žadatel obdržel originál.

Nevyšlo to?

Tím ale nic nekončí. Jestliže jsi nebyl/a přijata do oboru s talentovou zkouškou, máš právo účastnit se přijímacího řízení pro ostatní obory v obvyklém termínu.

Základní právní předpisy platné pro přijímací řízení:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“)
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici viz www.mvcr.cz (dále jen „správní řád“)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Od školního roku 2016/2017 došlo ke změnám v přijímacím řízení, které souvisí s těmito právními předpisy:

 • Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V platnosti, jako v uplynulém školním roce v prvním kole přijímacího řízení zůstává:

 • podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),
 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 5. února,
 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání),
 • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,
 • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky),
 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění od 2. ledna do 15. ledna.