Zadejte klíčové slovo

Novinky

Návrat do školy 25. 11. 2020 a platná opatření

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

* Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

* Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

* Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

* Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

* Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

* Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

* Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. Hypertenze.

Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
b) při protinádorové léčbě,c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Specifická pravidla pro organizaci praktického vyučování

* Pravidla pro dodržování zvýšených hygienických podmínek při organizaci praktického vyučování se aplikují stejně jako pro školu.

* V tomto období bude umožněna realizace praktického vyučování pro žáky všech ročníků zejména na školních pracovištích.

* Při realizaci praktického vyučování je nutné dodržovat také zvýšené hygienické podmínky aktuálně stanovené pro provoz jednotlivých pracovišť dle druhu vykonávané činnosti a to ve vazbě na doporučení MZ (například odkaz zde) nebo jiných věcně příslušných resortů.

* Současně je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnící se praktického vyučování docházelo ke kontrolovanému předávání nářadí, měřidel, materiálů a podobně s možným využitím dezinfekce.

Výtah z manuálu „Ochrana zdraví na DM“

Pravidla provozu pro domovy mládeže a internáty

* Vstup do domova mládeže a internátu (dále jen „domova mládeže“) je umožněn pouze ubytovaným žákům. Všichni žáci i zaměstnanci domova mládeže nosí ve společných prostorách roušky.

* Každý žák musí mít dostatek roušek dle doporučení epidemiologů (minimálně 2 roušky na den) a starat se o jejich čistotu a desinfekci. Současně je potřeba mít sáček na uložení roušky.

* Ve výjimečných případech domov mládeže žákovi roušku může poskytnout, není však jeho povinností ji zajistit.

* Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zletilého žáka nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k ukončení ubytování žáka v domově mládeže.

* Ředitel domova mládeže vyčlení prostor, který bude určený pro desinfekci použitých roušek a umístí na viditelné místo návod, jak postupovat při desinfekci (vyvařování) použitých roušek.

* Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

* Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou umístěny před vstupem do školní jídelny (nejsou-li umyvadla), do místnosti určené pro izolaci apod.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

* Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (horečka, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do domova mládeže vstoupit.